O nás

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 24 dětí. Snažíme se být místem, kde usnadňujeme, co nejvíce první odloučení dětí od svých rodičů, kde si budují první sociální zkušenosti, setkávají se s ostatními dětmi, dospělými, musí si přivykat novým pravidlům, respektování okolí, učí se zodpovědnosti, získávají nové poznatky o světě, společnosti. Předškolní vzdělávání zaměřujeme především na osobnostně-sociální rozvoj dítěte, k tomu využíváme vhodné metody ve vzdělávání, jenž respektují vývojové zvláštnosti předškolních dětí, jak v oblasti kognitivní, tak emoční a sociální. Využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti.

V našem školním programu využíváme prvky programu "Začít spolu", kdy pracujeme v jednotlivých centrech aktivit: ATELIÉR, DÍLNA, DOMÁCNOST, KOSTY, STOLNÍ HRY, POKUSY, KNIHY A PÍSMENA HUDEBNA, DIVADLO, POHYBOVÉ CENTRUM... Klademe důraz na plánování vzdělávacích činností v rámci integrovaných bloků, které jsou východiskem pro práci dětí v centrech aktivit na konkrétní téma. Děti mají možnost dané téma prozkoumat všemi smysly. Tak od raného věku dítěte klademe důraz na rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a snahu vzdělávání individualizovat. Tento způsob práce vede k maximalizaci zisku pro dítě, ale i učitele. Dítě je lépe motivované a má větší šanci dosáhnou úspěchu, to se následně odráží ve skutečné chuti a touze poznávat.

Důležité je následně pracovat se sebehodnocením, což posiluje jejich pozitivní motivaci k aktivnímu a samostatnému učení. V centrech aktivit je podporován zejména rozvoj kognitivních dovedností - vše si může samo zkusit, je vedeno k tomu, aby se rozhodovalo, komunikovalo, spolupracovalo, vyjadřovalo svoje myšlenky, pocity a přání.

Kooperativní vyučování a podpora spolupráce mezi dětmi jsou považovány za jedny z nejdůležitějších principů, protože vedou k vzájemnému obohacování. Děti jsou podporovány nejen k učení navzájem, ale také ve schopnosti naslouchat a respektovat názoru druhých.

Další aktivity, programy

- Logopedický program - zaměřený na logopedickou prevenci v předškolním věku. Prevence poruch komunikačních dovedností probíhá pravidelně se všemi dětmi formou oromotoriky, dechových cvičení, vedení k vyvození a upevnění hlásek pomocí správného nastavení mluvidel. Logopedickou prevenci propojujeme s pohybem. Tyto činnosti jsou prováděny v ranním kruhu nebo během řízené činnosti v menších skupinkách v souvislosti s daným programem (TVP).

- Angličtina hravou formou - tanečky, písničky, hry.

- Dětská jóga - hravou formou podporujeme správné dýchání, držení těla, celkovou koncentraci a pozornost.

- Předškoláček - aktivity podporující školní připravenost a zralost, zahrnující všechny stránky rozvoje a učení dítěte: pozornost, paměť, myšlení, jemná motorika, rozvoj řeči, předčtenářská gramotnost, grafomotorika, předmatematická gramotnost a svět kolem nás.

- Mediální výchova - hravou formou přinášet poznání a porozumění nebezpečí ze strany médií, učení se kritickému myšlení, vytváření si vlastního názoru, témata vychází z aktuálních potřeb dětí.


Zaměstnanci školy

Ředitelka - Mgr. Šárka Dvořáková

Učitelky   - Mgr. Andrea Votavová, Dis.; Iveta Špidlenová

Školní asistent- Iveta Špidlenová

Zastupující učitelka - Mgr. Radka Bernardová

Vedoucí školní jídelny - Mgr. Andrea Votavová, Dis.

Hlavní kuchařka - Marie Nováková

Školnice - Zdeňka Pinkasová

Centra aktivit
Program Začít spolu