ŠABLONY OP JAK

Vložte svůj text...

Projekt 

Název projektu CZ: Podpora MŠ Netřebice

Název projektu EN: Support of KimderGarten in Netrebice

Registrační číslo projektu dle MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007336

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_002

Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2- Vzdělávání

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání, spolupráce pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání, odborně zaměřená tematická a komunitní setkání.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2023

Předpokládané datum ukončení: 31.8.2025

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové zdroje: 373 722 700,00 Kč

1.I/1 2.3 Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu- školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

1.I/4 2.2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

1.I/5 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Aktivita probíhá formou bloku vzájemné spolupráce, která obsahuje vždy cyklus společné přípravy, realizaci připravené aktivity (hospitaci ve výuce/minilekci ve výuce/návštěvy v jiné škole/školském zařízení nebo v zařízení poskytujícím neformální vzdělávání) a následné společné reflexe. Jejich výběr a kombinace je v kompetenci ředitele školy.

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí v MŠ a jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou.

Aktivitu je možné realizovat přímo ve vzdělávání a/nebo v rámci dalších hodin vzdělávání poskytovaných školou nad rámec běžného vzdělávání (např. odpolední aktivity, letní školy apod.), a to některými z následujících inovativních forem výuky:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

• tandemová výuka;

• vzdělávání s využitím nových technologií;

• zážitková pedagogika;

• propojování formální

Spolupráce s rodiči dětí MŠ a veřejností

1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Za tímto účelem mateřská škola zorganizuje setkání, přičemž vybírá z těchto variant:

a) odborně zaměřená tematická setkávání rodičů

Setkávání je realizováno vždy za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze.

b) komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností

Setkání je realizováno vždy za pomoci externího odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Děti ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.