Projekty MŠ

Naše školka se rozhodla zapojit do programu Skutečně zdravá školka. Jde o Mezinárodně oceňovaný program, který školce má pomoci zajistit kvalitní stravování a vzdělávání o jídle. Chceme dětem nabízet jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin, pomáhat dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožnit porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školky mohou odnést základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postojů. A tento program a odborníci by nám měli v tomto ohledu pomoci

Podmínky pro udělení certifikátu mají tři úrovně: bronzovou, stříbrnou a zlatou. Každá úroveň obsahuje specifická kritéria, která musí škola nebo školka splnit.

Kritéria se týkají těchto témat:

  • Angažovanost a kultura stravování
  • Kvalita jídla a místo jeho původu
  • Vzdělávání o jídle a stravování
  • Místní společenství a spolupráce

Skutečně zdravé školy jsou inspirativními centry vzdělávání k trvale udržitelnému životu.

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Školy pomáhají dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro udržitelný život.

Aby bylo možné vytvořit udržitelnější svět, musí se jednotlivci stát tvůrci změn.

V tomto programu je nezbytná spolupráce s obcí a s rodiči. Koho zajímá problematika výživy, rád se s námi podělí o svoje nápady, názory nebo nám bude chtít být nápomocen v daném tématu. 


Mateřská škola je zapojena do následujících aktivit:

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. Hlavním cílem je, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti.


CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Mateřská škola domácí čtení doplňuje. Poskytujeme příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjíme jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním. 

MAMI, TATI, POJĎME SI ČÍST!!!!!

Společná čtenářská aktivita zajišťována

ve spolupráci s

NADAČNÍM FONDEM LEPŠÍ ŽIVOT

a

Mateřskou školou Netřebice, okres Nymburk

spočívající v zápůjčce knih, celkem tří titulů. 


Projekty EU za období 2020-23

Název projektu CZ: Podpora MŠ Netřebice

Název projektu EN: Support of KimderGarten in Netrebice

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2021

Předpokládané datum ukončení: 30.6.2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové zdroje: 232 700,00 Kč

3.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu- školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

3.I/6 - Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce

při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

3.I/9 - Realizovaný projektový den

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.Projekty EU za období 2019-2021

Název projektu CZ: Podpora MŠ Netřebice II.

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3
OP
Název projektu CZ: Podpora MŠ Netřebice II
Název projektu EN: Support of KimderGarten in Netrebice
Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 1. 9. 2019
Skutečné datum zahájení:
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2021
Název projektu CZ: Podpora MŠ Netřebice II
Název projektu EN: Support of KimderGarten in Netrebice

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Celkové zdroje: 359 536,00 Kč

2.I/1 Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu- školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

2.I/12 - Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektové vzdělávání dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody;
- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání;
- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

2.I/6d -Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.