Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let od 1.9.2021

1) Předškolní vzdělávání od školního roku 2021/22. 

 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Ve školním roce 2021/22 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a děti, u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. 

2) Povinnost předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu. 

3) Forma povinného předškolního vzdělávání 

- Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin 

- Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně

- Tyto 4 hodiny jsou stanoveny v naší MŠ od 8-12 hodin 

- Povinnost docházky se nevztahuje na období školních prázdnin v základních a středních školách, na období jarních prázdnin a dalších prázdnin, vyhlášených MŠMT. 

- Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT ČR a na nástěnce. 

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání 

- Rodič je povinen písemně omlouvat nepřítomnost svého dítěte i pozdní příchody /pravidla jsou stanovena ve školním řádu MŠ/ 

- Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, které je zákonný zástupce povinen doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Záznamy se budou provádět do omluvného listu. 

- V případě, že dítě nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD /Orgán sociálně-právní ochrany dětí/ a s rodiči bude zahájeno správní řízení 

5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání 

A) Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem. Nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku je zákonný zástupce povinen škole oznámit rozhodnutí plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem.

Může jít o:

a) individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání),

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

Je vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Povinnosti naší mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte

Ředitelka mateřské školy doporučí dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, příp. z jeho přílohy; mateřská škola k tomu využije také svůj školní vzdělávací program.

Ředitelka stanovila dle § 34b odst. 3 školského zákona ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření (termíny budou zveřejněny 31.8.2021).

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona.

Vzdělávací oblasti - podpora, přehled k přezkoušení

I. oblast biologická
Dítě a jeho tělo
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, vést
jej k sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům. Holistické pojetí zdraví.

II. oblast psychologická
Dítě a jeho psychika
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho vzdělávací schopnosti a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznání a učení.

III. oblast interpersonální
Dítě a ten druhý
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

IV. oblast sociálně kulturní
Dítě a společnost
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní je uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané, morální i etické hodnoty a podílet se na utváření společenské hodnoty.

V. oblast environmentální
Dítě a svět
Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí - počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu - a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Přezkoušení listopad/prosinec 2021

- termíny ověření ředitelka stanovuje na čtvrtý pátek v listopadu, náhradních termín na třetí pátek v prosinci.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).

Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

K setkání si můžete připravit osobní portfolia dětí, která mohou obsahovat práci vašich dětí, např. obrázky, nafocené výrobky, cokoli co uznáte za vhodné k oblastem, ve kterých dítě vzděláváte.

Osobní schůzka trvá orientačně 20-30 minut.

V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno v MŠ, ale nemá nárok na účast na akcích či aktivitách školy, ani na stravné. 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.