Zápis do MŠ 

na školní rok 2024/2025 


Vážení rodiče, ráda bych Vás seznámila s termíny zápisu do naší mateřské školy, kdy všechny informace naleznete na webových stranách školy: www.msnetrebice.cz. S dalšími dotazy nás můžete kontaktovat na tel: 605 400 697 nebo prostřednictvím

e-mailu: ms.netrebice@seznam.cz

1) Vyzvednutí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Formulář Žádosti je k dispozici na webových stránkách školy v záložce Zápisy do MŠ volně ke stažení, nebo osobně vyzvednout v MŠ.

2) Příjem vyplněných žádostí od 2. až 16. května 2024:

Průběh zápisu – na základě telefonické domluvy času,neformální setkání za přítomnosti dítěte (není nutná osobní účast dítěte). Zákonný zástupce na vyžádání ředitele předloží průkaz totožnost (dle §36 odst. 4 správního řádu), popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči.

Způsoby podání žádosti:

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle §37 správního řádu lze Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

zákonný zástupce dodá:

K Žádosti je nutné doložit:

· Rodný list dítěte (kopie)

· Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení na Žádost vydá dětský lékař, či potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Netýká se dětí, které budou od 1.9.2024 plnit povinné předškolní vzdělávání. )

· Zápisní list na školní rok 2024-2025

Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami), pokud bylo vystaveno.

V případě cizinců je zapotřebí doložit doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádová). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou) ve lhůtě, kterou ředitelka stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové na migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z příjímacího řízení.

Podklady k zápisům lze doručit:

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě nebo do poštovní schránky školy
  • datovou schránkou
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

(nelze poslat jen prostý e-mail)

Zákonní zástupci mají možnost se seznámit s "Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání", podle kterých se postupuje při přijímání dětí do mateřské školy - viz webové stránky MŠ.

Nahlížení do správního spisu:

Žadatel má možnost nahlédnout do správního spisu založeného na základě podané Žádosti.

Termín: 15. 5.2024 od 14:00 – 15:00 hodin.

3) Vyhodnocování žádostí:

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno pouze na požádání. Seznam přijatých dětí /dle registračního čísla/ do mateřské školy Netřebice na školní rok 2024/2025 bude zveřejněn na webových stránkách školy a na přístupovém místě školy (vrátka do areálu) od 22.5.2024 po dobu nejméně 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům písemnou formou předáno do vlastních rukou nebo doručeno poštou do vlastních rukou.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel/ka v příjímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případně nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2)

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2024 dovrší 5 let věku.

V Netřebicích dne 19.3.2024

Mgr. Šárka Dvořáková

ředitelka
Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem. Nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku je zákonný zástupce povinen škole oznámit rozhodnutí plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem.

Může jít o: 

a) individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání), 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.Seznam přijatých dětí od 1.9.2024 na školní rok 2024-25


Zápisy do MŠ na školní rok 2024-25

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024-25

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Zápisní list pro školní rok 2024-25