Zápis do MŠ 

Informace k zápisu do Mateřské školy Netřebice, okres Nymburk

školního roku 2022/2023

1) Zápis bude probíhat 2.-16. května 2022

2) Tiskopisy, řádně a čitelně vyplněné, které musí být doloženy u zápisu k předškolnímu vzdělávání, vyplnit e-mail, na který bude zasláno registrační číslo:

  • MŠ - Žádost dle §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolní vzdělávání, vyjádření lékaře, potvrzení očkování dítěte
  • MŠ - Zápisový list pro školní rok 2022-23
  • U cizinců - okopírovaný platný pas s povoleným pobytem dítěte na území ČR delší než 90 dnů + okopírovaný platný pas zákonného zástupce, platné očkování (potvrdí lékař)
  • kopie rodného listu dítěte
  • Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami), pokud bylo vystaveno.

Dokumenty zákonní zástupci vyplní (ručně či elektronicky), vytisknou a podepíší.

3) Průběh zápisu - na základě telefonické domluvy času, jde o neformální setkání za přítomnosti dítěte (není nutná). Zákonný zástupce na vyžádání ředitele předloží průkaz totožnost, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči.

4) Zákonní zástupci mají možnost se seznámit s "Kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání", podle kterých se postupuje při přijímání dětí do mateřské školy - viz webové stránky MŠ.

5) Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno pouze na požádání. Seznam přijatých dětí /dle registračního čísla/ do mateřské školy Netřebice na školní rok 2022/2023 bude zveřejněn na webových stránkách školy a na přístupovém místě školy (vrátka do areálu) 20.5.2022.

6) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům písemnou formou předáno do vlastních rukou nebo doručeno poštou do vlastních rukou.

V případě jakýchkoli nejasností se zákonní zástupci mohou obrátit na ředitelku tel: 605400 697


Mgr. Šárka Dvořáková, ředitelka 


Jiné formy plnění povinného předškolního vzdělávání

Dítě může plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem. Nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku je zákonný zástupce povinen škole oznámit rozhodnutí plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem.

Může jít o: 

a) individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání), 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, 

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.


Seznam přijatých dětí od 1.9.2022 na školní rok 2022-23


Schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne 16.6. od 16:00 hodin ve venkovním altánu na zahradě. 


Zápisy do MŠ na školní rok 2022-23

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022-23

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Zápisový list pro školní rok 2022-23

Čestné prohlášení- očkování